Ning, Zhaohui, Xiping Liu, Guang Qin, Lei Wei, Xia Li, and Jingjing Shen. 2020. “Evaluation of Clinical Efficacy of Chemotherapy for Rhabdomyosarcoma in Children”. Pakistan Journal of Medical Sciences 36 (5). https://doi.org/10.12669/pjms.36.5.1829.