Kong, De-Xian, Yan-xin Xiao, Zhen-Xi Zhang, and Ya-Bin Liu. 2020. “Study on the Correlation Between Metabolism, Insulin Sensitivity and Progressive Weight Loss Change in Type-2 Diabetes”. Pakistan Journal of Medical Sciences 36 (7). https://doi.org/10.12669/pjms.36.7.3027.