Zhu, Junxu, Dulei Xiang, Shen Yang, Liangbi Xiang, and Xinwei Liu. 2022. “Arthroscopic Internal Drainage of Popliteal Cysts with cyst wall Resection in Pediatric Patients”. Pakistan Journal of Medical Sciences 38 (8). https://doi.org/10.12669/pjms.38.8.5354.